may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 8/2018

Cập nhật Pháp luật về Thuế

  • Hướng dẫn về chính sách thuế đối với việc sử dụng chứng từ điện tử cho mục đích kê khai, nộp thuế.
  • Chính sách thuế thu nhập cá nhân ("TNCN") đối với cá nhân chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần.
  • Hoàn thuế giá trị gia tăng ("GTGT") đối với hàng hóa xuất khẩu.
  • Hoàn thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu.

Bản tin, Tháng 8/2018 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 8/2018 - Tiếng Việt (PDF)


Back to top