may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 11/2018

Cập nhật Pháp luật về Thuế

  • Quy định về hoàn thuế GTGT
  • Sửa đổi quy định về cưỡng chế thuế
  • Miễn chứng minh xuất xứ hàng hóa khi sử dụng hóa đơn điện tử
  • Xử lý thuế hàng sản xuất xuất khẩu

Cập nhật Pháp luật về Kinh doanh

  • Sửa đổi quy định về cấp giấy phép lao động
  • Quy định về việc tham gia BHXH của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
  • Quy định khung về chế độ BHYT từ 1/12/2018
  • Thay đổi một số nội dung của Bộ luật lao động

Bản tin, Tháng 11/2018 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 11/2018 - Tiếng Việt (PDF)

 


Back to top