may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 12/2018

Cập nhật Pháp luật về Thuế

  • Công ty mẹ cổ phần hóa, Chi nhánh có được xét hoàn thuế GTGT không?
  • Tính thuế khi tặng quà cho nhân viên
  • Thay đổi mức tính thuế bảo vệ môi trường (BVMT)

Cập nhật Pháp luật về Kinh doanh

  • Hướng dẫn quan trọng của BHXH TPHCM về chế độ ốm đau, thai sản
  • Quy định về phát hành trái phiếu kinh doanh

Bản tin, Tháng 12/2018 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 12/2018 - Tiếng Việt (PDF)

 

 


Back to top