may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

2019

Date: 27-12-2019

Bản tin, Tháng 12/2019

Cập nhật Pháp luật về Lao động

 • Bộ Luật Lao Động 45/2019/QH14 (Có hiệu lực từ 01/01/2021)

Bản tin, Tháng 12/2019 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 12/2019 - Tiếng Việt (PDF)

...

Xem thêm...

Date: 21-11-2019

Bản tin, Tháng 11/2019

Cập nhật Pháp luật về Kinh doanh

 • Thông tư 06/2019/TT-NHNN (NHNN, hiệu lực 26/9/2019) hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Cập nhật Pháp luật về Thuế

 • Quyết định số 178/QĐ-TCT (Tổng cục Thuế, 25/2/2019) hướng dẫn về quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại Cơ quan Thuế các cấp


Bản tin, Tháng 11/2019 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 11/2019 - Tiếng Việt (PDF)

...

Xem thêm...

Date: 07-08-2019

Bản tin, Tháng 7/2019

Cập nhật Pháp luật về Thuế

 • Luật quản lý thuế 2019

 • Chi phí và thủ tục tiêu hủy hàng lỗi, hàng kém chất lượng ở nước ngoài

 • Hướng dẫn về ngày lập hóa đơn điện tử và ngày ký chữ ký số của người bán

 • Chính sách thuế và hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế hóa đơn...

Xem thêm...

Date: 28-06-2019

Bản tin, Tháng 6/2019

Cập nhật Pháp luật về Thuế

 • Kiểm toán nhà nước thu hồi tiền hoàn thuế của dự án đầu tư.

 • Chính sách thuế cho hoa hồng môi giới vận tải hàng hóa cho tổ chức nước ngoài....

Xem thêm...

Date: 29-05-2019

Bản tin, Tháng 5/2019

Cập nhật Pháp luật về Thuế

 • Xác định số thuế thu nhập cá nhân được giảm tại Khu kinh tế năm 2018

 • Xử phạt vi phạm về hành vi gian lận về cam kết của người nhận thu nhập...

Xem thêm...

Date: 19-04-2019

Bản tin, Tháng 4/2019

Cập nhật Pháp luật về Thuế

 • Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty cho thuê tài chinh

 • Nguyên vật liệu không sử dụng phải tiêu hủy do chuyển dịch cơ cấu sản xuất sản phẩm có được tính là chi phí được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)...

Xem thêm...

Date: 25-03-2019

Bản tin, Tháng 3/2019

Cập nhật Pháp luật về Thuế

 • Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018
 • Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) và cấp mã số thuế người phụ thuộc (“MST NPT”) năm 2018...

Xem thêm...

Date: 28-02-2019

Bản tin, Tháng 2/2019

Cập nhật Pháp luật về Thuế

 • Cập nhật một số văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu sẽ có hiệu lực trong tháng 02 năm 2019
 • ...

Xem thêm...

Date: 28-01-2019

Bản tin, Tháng 1/2019

Cập nhật Pháp luật về Thuế
·    “Dịch vụ thiết kế website” có được xác định là dịch vụ sản xuất sản phẩm phần mềm để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)?

...

Xem thêm...


Back to top