may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 2/2015

Hướng dẫn Quyết toán Thuế Thu nhập Cá nhân năm 2014

  • Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập
  • Đôi với cá nhân
  • Thu nhập chịu thuế TNCN
  • Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
  • Hồ sơ khai quyết toán thuế

 

Bản tin, Tháng 2/2015 - Tiếng Việt (PDF)

Bản tin, Tháng 2/2015 - Tiếng Anh (PDF)


Back to top