may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 5/2015

Cập nhật về Thuế

  • Nghị định thư thứ hai của Hiệp định Thuế giữa Việt Nam và Hồng Kông
  • Chính sách thuế Thu nhập Doanh nghiệp (“TNDN”) đối với khoản chi trang phục và khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động

 

Cập nhật về Kinh doanh và Đầu tư

  • Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

 

Cập nhật về Lao động

  • Hướng dẫn việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
  • Hướng dẫn thí điểm giao dịch điện tử trong hoạt động Bảo hiểm Xã hội
  • Quy định về quản lý chữ ký số, chứng thư số trong hệ thống BHXH

 

Bản tin, Tháng 5/2015 - Tiếng Việt (PDF)

Bản tin, Tháng 5/2015 - Tiếng Anh (PDF)


Back to top