may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 6/2015

Cập nhật về Thuế

  • Nghị định thư thứ hai của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hồng Kông
  • Hướng dẫn thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT) của tài sản, hàng hóa bị tổn thất
  • Quy trình kiểm tra thuế
  • Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế Thu nhập Cá nhân
  • Quy định về tiền điện thoại, Internet chi hàng tháng cho nhân viên
  • Quy trình miễn thuế, giảm thuế
  • Quy định mới về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

 

Cập nhật về Kinh doanh và Đầu tư

  • Thành lập trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài
  • Xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thuộc quản lý của Bộ Y tế
  • Thu hồi các sản phẩm thải bỏ

 

Bản tin, Tháng 6/2015 - Tiếng Việt (PDF)

Bản tin, Tháng 6/2015 - Tiếng Anh (PDF)


Back to top