may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 7/2015

Cập nhật về Thuế

  • Quy định mới về thuế Thu nhập Doanh nghiệp
  • Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

 

Cập nhật về Pháp luật Kinh doanh

  • Hướng dẫn thi hành theo Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014
  • Quy định mới về quản lý dự án đầu tư xây dựng
  • Miễn thị thực có thời hạn với công dân một số nước châu Âu

 

Cập nhật về Pháp luật Kinh doanh

  • Quy định về tiền lương
  • Luật an toàn, vệ sinh lao động
  • Xác định thời gian tính trợ cấp thôi việc

 

Bản tin, Tháng 7/2015 - Tiếng Việt (PDF)

Bản tin, Tháng 7/2015 - Tiếng Anh (PDF)


Back to top