may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 8/2015

Cập nhật về Thuế

  • Quy định mới về thuế Thu nhập Cá nhân
  • Quy chế xử lý những trường hợp khiếu nại khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp

 

Cập nhật về Pháp luật Kinh doanh

  • Hướng dẫn thi hành theo Luật Đầu tư 2014
  • Hướng dẫn các thủ tục đầu tư ra nước ngoài

 

Bản tin, Tháng 8/2015 - Tiếng Việt (PDF)

Bản tin, Tháng 8/2015 - Tiếng Anh (PDF)


Back to top