may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bà Nguyễn Huỳnh Phương Thảo

 

Nguyen Huynh Phuong Thao

   Partner/Phó Tổng Giám đốc

   

  • Bà Nguyễn Huỳnh Phương Thảo, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo bộ phận tư vấn thuế, tài chính và pháp lý doanh nghiệp của NEXIA STT, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Bà Thảo là Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (CPA Việt Nam) đồng thời là một luật sư hành nghề. Bà cũng có bằng Cử nhân (ngành Kinh tế), Thạc sỹ Luật, Chứng chỉ cung cấp dịch vụ thuế và Chứng chỉ Kế toán trưởng.

  • Với 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, thuế và tư vấn doanh nghiệp, bà Thảo có được sự am hiểu về Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), IFRS, cũng như hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt là các pháp luật thuế, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư…

  • Bà Thảo đã tham gia vào một số dự án tư vấn và cơ cấu hệ thống bán lẻ, tái cấu trúc doanh nghiệp, lập kế hoạch Thuế, tư vấn mua bán sáp nhập, định giá doanh nghiệp.

  • Bà Thảo là chuyên gia và đóng góp vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ kế toán và tuân thủ, dịch vụ thẩm định tài chính và thuế, chuyển giá, hệ thống thuế đặc biệt là tác động của mua bán sáp nhập và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp cho nhà thầu nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh, công ty đa quốc gia, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hay các công ty trong nước hoạt động ở nhiều lĩnh vực như dịch vụ tài chính, sản xuất, bán lẻ, bất động sản…


Back to top