may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Nguyễn Huỳnh Phương Thảo

Nguyen Huynh Phuong Thao - cropped

Partner/ Trưởng văn phòng TP. Hồ Chí Minh

  • Bà Nguyễn Huỳnh Phương Thảo hiện đang là Partner/ Trưởng văn phòng TPHCM.

  • Bà Thảo là CPA VN - thành viên chính thức của Hiệp hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA) đồng thời là một luật sư hành nghề Việt Nam. Bà Thảo cũng là Thạc sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế, hoàn thành Chứng chỉ Đại lý thuế và Chứng chỉ Kế toán trưởng.

  • Với hơn 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp, pháp lý, bà Thảo đã tham gia vào rất nhiều dự án tư vấn cơ cấu hệ thống doanh nghiệp, tái cấu trúc tài chính, kế toán, hoạch định thuế bao gồm hỗ trợ thanh quyết toán thuế, giải thể DN, tư vấn thuế-tài chính cho mua bán sáp nhập doanh nghiệp.  

  • Bà Thảo có sự am hiểu sâu về Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), quốc tế (IFRS), cũng như hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt là các pháp luật thuế, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư. Bà Thảo hiện tại giữ vai trò chuyên môn chính cung cấp dịch vụ: kế toán, tư vấn soát xét thuế, khảo sát minh bạch tài chính và thuế, lập báo cáo chuyển giá giữa các công ty liên kết.

  • Bà Thảo còn tham gia đào tạo, triển khai hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tư vấn thuế cho nhà thầu nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh cho rất nhiều khách hàng là các công ty đa quốc gia, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hay các công ty trong nước hoạt động ở nhiều lĩnh vực như dịch vụ tài chính, sản xuất, bán lẻ, bất động sản.


Back to top