may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Dịch vụ Tư vấn Kế toán và Tài chính Doanh nghiệp

Nexia STT có các năng lực chuyên môn cần thiết và nguồn nhân lực nhằm cung cấp các dịch vụ Tư vấn Kế toán và Tài chính Doanh nghiệp cho khách hàng Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi có khả năng phân tích, xử lý dữ liệu kế toán và lập hồ sơ các giao dịch liên quan một cách hiệu quả nhất tuân theo các chính sách và quy trình của khách hàng. Dịch vụ kế toán thuê ngoài cho các quy trình không trọng yếu, từ đó cho phép khách hàng của chúng tôi tập trung và đầu tư các nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi thông qua việc tạo được thêm quỹ thời gian của các nhân sự quản lý cấp cao trong doanh nghiệp.


Dịch vụ chủ yếu của chúng tôi:

  • Thiết lập hệ thống kế toán và đăng ký có liên quan
  • Kế toán và lập báo cáo tài chính
  • Đối chiếu, ví dụ như cho số dư ngân hàng hoặc tài khoản phải thu/phải trả
  • Quản lý các tài khoản phải thu/phải trả
  • Dịch vụ kế toán trưởng
  • Lập và lưu giữ các hồ sơ về khấu hao tài sản cố định
  • Trợ giúp thực hiện các giao dịch cụ thể, ví dụ như xử lý đặt hàng/thanh toán.

    Back to top