may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Dịch vụ Tư vấn Phát triển và Quản lý Công

Sứ mệnh của chúng tôi là mang các dịch vụ tư vấn phù hợp và chất lượng tốt nhất tới khách hàng, nhằm mang hiệu quả của lĩnh vực phát triển quốc tế và lĩnh vực công tác động lớn nhất đến cuộc sống của người dân. Chúng tôi hiểu rằng uy tín và giá trị của chúng tôi được xây dựng trên chất lượng và tính chuyên nghiệp của các Partner, chuyên gia tư vấn và nhân viên của chúng tôi. Đội ngũ Partner, chuyên gia tư vấn và nhân viên hỗ trợ của chúng tôi có kiến thức và kỹ năng sâu rộng, giàu kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực chuyên môn, cũng như cam kết đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn nhận được sự hỗ trợ về mặt chuyên môn và sự tham gia của các chuyên gia tư vấn hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau tại các nước trong mạng lưới Nexia International. Chúng tôi duy trì mối quan hệ chặt chẽ và tốt đẹp với mạng lưới các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực tư vấn về phát triển nhằm mang đến những tư vấn có chuyên môn phù hợp và kỹ năng sâu rộng đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững với các tổ chức và các công ty tại Việt Nam và trên toàn thế giới, tạo lợi thế cho chúng tôi có thể tiếp cận với mạng lưới rộng khắp về kỹ năng và kinh nghiệm mang tầm quốc tế.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn cho nhiều lĩnh vực công khác nhau như tài chính, giáo dục, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu, vv… tại Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực. Với mỗi dự án, chúng tôi mang đến những hiểu biết chuyên sâu về các vấn đề chủ chốt và hướng đến tính hiệu quả trong lĩnh vực phát triển. Chúng tôi đem đến kinh nghiệm, thông lệ và chuẩn mực quốc tế với các dịch vụ giá trị gia tăng thông qua cách tiếp cận và giải pháp hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng.

Các dịch vụ chính của chúng tôi về Tư vấn Phát triển

 • Xem xét/ đánh giá về chính sách, dự án và chương trình
 • Giám sát và đánh giá việc thực hiện chính sách, dự án và chương trình
 • Đánh giá thực hiện và quản lý viện trợ
 • Quản lý dựa trên kết quả
 • Thiết kế hệ thống giám sát & đánh giá và báo cáo
 • Đào tạo về giám sát và đánh giá
 • Đánh giá thể chế và quản trị tổ chức
 • Điều tra/khảo sát
 • Nghiên cứu về phát triển

Các dịch vụ chính của chúng tôi về Tư vấn Quản lý Công

 • Đánh giá Quản lý tài chính công (Đánh giá chi tiêu công và giải trình trách nhiệm tài chính (PEFA), Đánh giá chi tiêu công (PER), Đánh giá chi tiêu công theo dòng tiền (PETS, vv…)
 • Xây dựng định mức chi phí trong các ngành khác nhau (Giáo dục, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, vv…)
 • Cải cách quản lý tài chính công (Chiến lược, Kế hoạch hành động, Lập Khung tài chính và Khung chi tiêu trung hạn, Phân bổ và quản lý ngân sách dựa trên kết quả, Cải cách thuế, Cải cách doanh nghiệp nhà nước, vv...)
 • Chính sách tài khóa và minh bạch tài chính
 • Đào tạo về quản lý tài chính công
 • Đánh giá công tác quản lý tài chính và cơ chế tài chính của Chương trình và Dự án
 • Chuẩn bị hình thành và thẩm định Chương trình/Dự án
 • Lập kế hoạch, quản lý và triển khai thực hiện Chương trình/Dự án

Liên hệ

 • Ông Nguyễn Thành Trung
  DĐ: +84 (0) 913 569 598
  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back to top