may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Dịch vụ Chuyển giá

Cập nhật các quy định về chuyển giá

Theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Thông tư 41/2017/TT-BTC, việc chấp hành quy định chuyển giá bao gồm:

  • Kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết thông qua các Mẫu số 01, 02, 03, 04 được nộp lên cơ quan thuế cùng tờ khai quyết toán thuế TNDN cuối năm; và

  • Báo cáo chuyển giá, bao gồm Hồ sơ Quốc gia, Hồ sơ Toàn cầu và Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia, được lập đồng thời và lưu trữ tại doanh nghiệp, là minh chứng của nguyên tắc giá thị trường. Theo yêu cầu của cơ quan thuế, báo cáo phải được nộp để rà soát trong vòng 30 ngày làm việc. Trường hợp người nộp thuế cung cấp lý do hợp lý, thời hạn nộp báo cáo sẽ được gia hạn một lần duy nhất với thời hạn là 15 ngày kể từ ngày hết hạn.

 

Giải pháp của Nexia STT

Nhằm đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ quy định chuyển giá nêu trên, chúng tôi xin trân trọng đề xuất dịch vụ “Rà soát và lập báo cáo chuyển giá”. Chúng tôi sẽ, theo hướng dẫn của quy định Việt Nam về chuyển giá và hướng dẫn của OECD, xem xét hiện trạng Công ty và lập một báo cáo toàn diện về vấn đề chuyển giá như sau:

  • Phân tích các giao dịch trong phạm vi nghiên cứu;
  • Phân tích Công ty;
  • Phân tích Ngành;
  • Phân tích chức năng và rủi ro;
  • Phân tích Tài chính;
  • Chọn lựa phương pháp chuyển giá phù hợp nhất;
  • Nghiên cứu và lựa chọn đối tượng so sánh theo tiêu chuẩn; và
  • Lập Báo cáo.

Back to top