may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bài viết

Date: 12-10-2014

Dịch vụ Kiểm toán

Chúng tôi, Nexia STT, hiện đang áp dụng phương pháp kiểm toán chuẩn của Nexia International để phục vụ các khách hàng kiểm toán. Phương pháp kiểm toán của chúng tôi dựa trên đánh giá rủi ro và mang tính xây dựng trong quá trình thực hiện kiểm toán nhằm đảm bảo đem lại hiệu quả cho khách hàng. Mỗi quy trình kiểm toán được thực hiện dưới sự giám sát và trực tiếp tham gia của các giám đốc kiểm toán chuyên trách (partner). Trong giai đoạn gia tăng chi phí như hiện nay, chúng tôi luôn nỗ lực nhằm giảm các mức phí đến mức tối thiểu thông qua việc tối đa hóa hiểu biết của chúng tôi về khách hàng, tập trung vào các rủi ro chính và từ đó giảm thiểu chi phí và thời gian kiểm toán không cần thiết.

Mục tiêu này đạt được thông qua phương pháp tiếp cận được chuyên môn hóa của chúng tôi, như việc tự tìm hiểu và hiểu biết về mọi khía cạnh kinh doanh của khách hàng và môi trường hoạt động kinh doanh, từ đó cho phép chúng tôi lập kế hoạch và thời gian kiểm toán nhằm đảm bảo hiệu quả kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán được thiết lập phù hợp với mỗi khách hàng và được giám sát bởi một hoặc nhiều giám đốc kiểm toán chuyên trách (partner), trong khi đó, công tác thực địa sẽ được thực hiện dưới sự kiểm soát của các chủ nhiệm kiểm toán có trình độ.chuyên môn cao.

Các dịch vụ bao gồm:

  • Kiểm toán tuân thủ
  • Kiểm toán một phần Báo cáo Tài chính và các thủ tục đã thỏa thuận trước
  • Kiểm toán theo tiêu chuẩn GAAP Quốc tế và địa phương
  • Kiểm toán soát xét
  • Kiểm toán điều tra
  • Kiểm toán nội bộ
  • Báo cáo quyết toán
...

Back to top