may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

2021

Date: 16-09-2021

Bản tin, Tháng 8/2021

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

 • Thuế suất thuế GTGT khi cung cấp dịch vụ sửa chữa cho doanh nghiệp chế xuất nếu không có hồ sơ hải quan
 • Hướng dẫn xác định bên có quan hệ liên kết trường hợp chỉ đi vay
 • Chi phí được trừ, thuế TNCN đối với các chi phí phát sinh liên quan đến dịch Covid-19
 • Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
 • Doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế GTGT và TNCN
 • Hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với khoản chi mua và tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người lao động
 • Hướng dẫn chi phí lãi vay trong doanh nghiệp có giao dịch liên kết

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH

 • Cập nhật Nghị định 80/2021 hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa


Bản tin, Tháng 8/2021 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 8/2021 - Tiếng Việt (PDF)...

Xem thêm...

Date: 16-09-2021

Bản tin, Tháng 7/2021

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

 • Kê khai thuế TNCN trường hợp không phát sinh chi trả thu nhập
 • Ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi
 • Hướng dẫn áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết
 • Hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và Quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ

 • Hướng dẫn về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc năm 2021
 • Hướng dẫn về gói hỗ trợ BHXH cho doanh nghiệp và người lao động bị tác động bởi dịch Covid-19

Bản tin, Tháng 7/2021 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 7/2021 - Tiếng Việt (PDF)...

Xem thêm...

Date: 16-09-2021

Bản tin, Tháng 6/2021

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

 • Chi phí được trừ đối với khoản chi làm thêm giờ vượt định mức
 • Kê khai thuế TNCN trường hợp không phát sinh chi trả thu nhập
 • Thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
 • Ưu đãi thuế TNDN đối với Dự án sản xuất Sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ
 • Bổ sung đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5%

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ

 • Biểu mẫu mới trong đăng ký doanh nghiệp từ 01/5/2021


Bản tin, Tháng 6/2021 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 6/2021 - Tiếng Việt (PDF)...

Xem thêm...

Date: 07-06-2021

Bản tin, Tháng 5/2021

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

 • Hướng dẫn xác định chi phí được trừ đối với khoản chi phí bồi thường hợp đồng do hàng hóa không đạt chất lượng
 • Hướng dẫn ưu đãi thuế trường hợp thu nhập từ hoạt động thương mại ngoài địa bàn ưu đãi
 • Hướng dẫn lữu trữ hồ sơ kế toán trường hợp chứng từ kế toán là hóa đơn bằng tiếng nước ngoài
 • Hướng dẫn xác định mức doanh thu để áp dụng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo NQ 116/2020/QH14 trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh
 • Hướng dẫn ưu đãi thuế trường hợp thu nhập từ ngành nghề bổ sung mà không tăng vốn, không mở rộng, nâng cấp

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ

 • Quy định về đăng ký đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bản tin, Tháng 5/2021 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 5/2021 - Tiếng Việt (PDF)

...

Xem thêm...

Date: 11-05-2021

Bản tin, Tháng 4/2021

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

 • Khuyến nghị thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử
 • Chi phí được trừ đối với khoản chi ủng hộ và tài trợ hoạt động phòng chống Covid-19
 • Sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 • Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
 • Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

 CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG

 • Sẽ điều chỉnh tăng tiền lương đóng bảo hiểm bắt buộc

 CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ

 • Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư


Bản tin, Tháng 4/2021 - Tiếng Anh (PDF)

Bản tin, Tháng 4/2021 - Tiếng Việt (PDF)

...

Xem thêm...

Date: 19-03-2021

Bản tin, Tháng 3/2021

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

 • Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) năm 2020
 • Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) năm 2020
 • Miễn thuế, giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ
 • Chính sách thuế cho khuôn mẫu của DNCX cho DN nội địa thuê mượn
 • Xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK đưa đi thuê gia công
 • Hướng dẫn kê khai thuế TNCN đối với đối tượng là tổ chức chi trả thu nhập không thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT

Bản tin, Tháng 3/2021 - Tiếng Anh (PDF)

Bản tin, Tháng 3/2021 - Tiếng Việt (PDF)...

Xem thêm...

Date: 02-03-2021

Bản tin, Tháng 2/2021

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP

 • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021)
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

 • Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế (có hiệu lực từ 17 tháng 01 năm 2021)
 • Thông tư 06/2021/TT-BTC ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế ngày 13 tháng 06 năm 2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (có hiệu lực từ 08 tháng 03 năm 2021)
 • Công văn số 271/TCT-TTKT ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Tổng cục Thuế về giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP

Bản tin, Tháng 2/2021 - Tiếng Anh (PDF)

Bản tin, Tháng 2/2021 - Tiếng Việt (PDF)...

Xem thêm...

Date: 02-03-2021

Bản tin, Tháng 1/2021

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG

 • Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về nội dung của hợp đồng lao động, hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con
 • Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
 • Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2021)

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

 • Công văn số 5032/TCT-CS ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Tổng cục Thuế về chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài
 • Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ trong phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2020 về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu
 • Công văn số 8115/TCHQ-TXNK ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Hải quan về xử lý thuế hàng hóa tạm nhập tái xuất đi mượn

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ HẢI QUAN

 • Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Bản tin, Tháng 1/2021 - Tiếng Anh (PDF)

Bản tin, Tháng 1/2021 - Tiếng Việt (PDF)...

Xem thêm...


Back to top