may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Nhân viên chuyên nghiệp

Date: 30-09-2021

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Kế toán - Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý Kế toán làm việc tại Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Trợ lý kế toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Trợ lý Kế toán - HCM - 2021...

Xem thêm...

Date: 14-07-2021

Vị trí tuyển dụng: Kiểm toán viên - VP Hồ Chí Minh - Tháng 7, 2021


Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Kiểm toán viên - HN - 2021...

Xem thêm...

Date: 20-05-2021

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Tư vấn thuế cao cấp - VP Hà Nội - 5/2021

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tư vấn thuế cao cấp làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tư vấn thuế cao cấp, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Chuyên viên Tư vấn thuế cao cấp - 2021...

Xem thêm...

Date: 20-05-2021

Vị trí tuyển dụng: Kiểm toán viên - VP Hà Nội - 5/2021

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Kiểm toán viên - 2021...

Xem thêm...

Date: 20-05-2021

Vị trí tuyển dụng: Kiểm toán viên cao cấp - VP Hà Nội - 5/2021

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên cao cấp làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên cao cấp, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Kiểm toán viên cao cấp - 2021...

Xem thêm...

Date: 20-05-2021

Vị trí tuyển dụng: Thư ký phòng Kiểm toán - VP Hà Nội - 5/2021

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Thư ký phòng Kiểm toán làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Thư ký phòng Kiểm toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Thư ký phòng Kiểm toán - 2021...

Xem thêm...

Date: 20-05-2021

Vị trí tuyển dụng: Chủ nhiệm Dịch vụ Kế toán - VP Hà Nội - 5/2021

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Chủ nhiệm Dịch vụ Kế toán làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Chủ nhiệm Dịch vụ Kế toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Chủ nhiệm Dịch vụ Kế toán - 2021...

Xem thêm...

Date: 20-05-2021

Vị trí tuyển dụng: Kế toán - VP Hà Nội - 5/2021

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Kế toán làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Kế toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Kế toán - 2021...

Xem thêm...

Date: 20-05-2021

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Kiểm toán - VP Hà Nội - 5/2021

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý Kiểm toán làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Trợ Kiểm Kế toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Trợ lý Kiểm toán - 2021...

Xem thêm...

Date: 16-04-2021

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Kế toán - VP HCM

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý Kế toán làm việc tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Trợ lý Kế toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Trợ lý Kế toán 2021...

Xem thêm...

Date: 24-03-2021

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Thuế và Tư vấn - VP Hà Nội


Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý Thuế và Tư vấn làm việc tại Văn phòng Hà Nội.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Trợ lý Thuế và Tư vấn, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Trợ lý Thuế và Tư vấn - HN - 2021...

Xem thêm...

Date: 16-03-2021

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Kế toán - VP Hà Nội

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Nhân viên Kế toán - 3/2021...

Xem thêm...

Date: 19-01-2021

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Kế toán - TP Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý Kế toán làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí trợ lý kế toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Trợ lý Kế toán - HCM - 1/2021...

Xem thêm...

Date: 10-12-2020

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên C&B - Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên C&B làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Nhân viên C&B, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Nhân viên C&B - HCM - 2020...

Xem thêm...

Date: 30-11-2020

Vị trí tuyển dụng: Kiểm toán viên - Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Kiểm toán viên - HCM - 2020...

Xem thêm...

Date: 20-11-2020

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Kế toán - VP Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý Kế toán làm việc tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Trợ lý Kế toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Trợ lý Kế toán 11/2020...

Xem thêm...

Date: 07-09-2020

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Kiểm toán - VP Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý Kiểm toán làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Trợ lý Kiểm toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Trợ lý Kiểm toán - HCM - 2020...

Xem thêm...

Date: 20-08-2020

Vị trí tuyển dụng: Kiểm toán viên cao cấp - Hà Nội

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên cao cấp làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên cao cấp, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Kiểm toán viên cao cấp - HN - 2020...

Xem thêm...

Date: 20-08-2020

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Chủ nhiệm Kiểm toán/ Chủ nhiệm Kiểm toán - VP Hà Nội

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý Chủ nhiệm Kiểm toán/ Chủ nhiệm Kiểm toán làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Trợ lý Chủ nhiệm Kiểm toán/ Chủ nhiệm Kiểm toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Trợ lý Chủ nhiệm Kiểm toán/ Chủ nhiệm Kiểm toán - HN - 2020

...

Xem thêm...

Date: 19-08-2020

Vị trí tuyển dụng: Kiểm toán viên - VP Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Kiểm toán viên - HCM - 2020

...

Xem thêm...


Back to top