may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Nhân viên chuyên nghiệp

Date: 19-01-2021

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Kế toán - TP Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý Kế toán làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí trợ lý kế toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Trợ lý Kế toán - HCM - 1/2021...

Xem thêm...

Date: 10-12-2020

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên C&B - Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên C&B làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Nhân viên C&B, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Nhân viên C&B - HCM - 2020...

Xem thêm...

Date: 30-11-2020

Vị trí tuyển dụng: Kiểm toán viên - Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Kiểm toán viên - HCM - 2020...

Xem thêm...

Date: 20-11-2020

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Kế toán - VP Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý Kế toán làm việc tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Trợ lý Kế toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Trợ lý Kế toán 11/2020...

Xem thêm...

Date: 07-09-2020

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Kiểm toán - VP Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý Kiểm toán làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Trợ lý Kiểm toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Trợ lý Kiểm toán - HCM - 2020...

Xem thêm...

Date: 20-08-2020

Vị trí tuyển dụng: Kiểm toán viên cao cấp - Hà Nội

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên cao cấp làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên cao cấp, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Kiểm toán viên cao cấp - HN - 2020...

Xem thêm...

Date: 20-08-2020

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Chủ nhiệm Kiểm toán/ Chủ nhiệm Kiểm toán - VP Hà Nội

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý Chủ nhiệm Kiểm toán/ Chủ nhiệm Kiểm toán làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Trợ lý Chủ nhiệm Kiểm toán/ Chủ nhiệm Kiểm toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Trợ lý Chủ nhiệm Kiểm toán/ Chủ nhiệm Kiểm toán - HN - 2020

...

Xem thêm...

Date: 19-08-2020

Vị trí tuyển dụng: Kiểm toán viên - VP Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Kiểm toán viên - HCM - 2020

...

Xem thêm...

Date: 10-08-2020

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Kế toán - Văn phòng Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý Kế toán làm việc tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Trợ lý Kế toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Trợ lý Kế toán 08/2020

...

Xem thêm...

Date: 23-07-2020

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Kế toán - Hà Nội

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí nhân viên kế toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Kế toán - HN - 2020...

Xem thêm...

Date: 14-07-2020

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Kiểm toán - HN

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý Kiểm toán làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Trợ lý Kiểm toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Trợ lý Kiểm toán - HN - 2020...

Xem thêm...

Date: 18-03-2020

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Kế toán - Văn phòng HCM

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý Kế toán làm việc tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Trợ lý Kế toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Trợ lý Kế toán 03/2020...

Xem thêm...

Date: 10-02-2020

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Khối Khách hàng Trung Quốc

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý Khối Khách hàng Trung Quốc làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Trợ lý Khối Khách hàng Trung Quốc, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Trợ lý Khối Khách hàng Trung Quốc - HN - 2020...

Xem thêm...

Date: 04-02-2020

Vị trí tuyển dụng: Kế toán cấp cao

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Kế toán cấp cao làm việc tại Văn phòng TP Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Kế toán cấp cao, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Kế toán cấp cao - HCM - 2020...

Xem thêm...

Date: 04-02-2020

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Kế toán - HCM

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý Kế toán làm việc tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Trợ lý Kế toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Trợ lý Kế toán 02/2020...

Xem thêm...

Date: 17-01-2020

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Kế toán

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý Kế toán làm việc tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Trợ lý Kế toán, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Trợ lý Kế toán 2020

...

Xem thêm...

Date: 26-12-2019

Vị trí tuyển dụng: Kiểm toán viên - TP Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Kiểm toán viên - HCM - 2019

 

...

Xem thêm...

Date: 19-11-2019

Vị trí tuyển dụng: Kế toán cấp cao - HN

Vị trí tuyển dụng: Kế toán cấp cao - HN

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Kế toán cấp cao làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển dụng vị trí Kế toán cấp cao, ứng viên vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Nexia STT - Tuyển dụng - Kế toán cấp cao - HN - 2019

...

Xem thêm...

Date: 19-08-2019

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Kiểm toán - HCM

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý Kiểm toán làm việc tại TP. Hồ Chí Minh....

Xem thêm...

Date: 07-08-2019

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Phát triển Kinh doanh

Công ty TNHH Nexia STT thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý Phát triển Kinh doanh làm việc tại Hà Nội.

...

Xem thêm...


Back to top