may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 10/2018

Cập nhật Pháp luật về Thuế

  • Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử
  • Khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Cập nhật Pháp luật về Kinh doanh

  • Quy định mới về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
  • Quy định mới về điều kiện thành lập tổ chức văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
  • Sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động về tiền lương
  • Điều chỉnh quy trình đăng ký và cấp sổ BHXH tại TP.HCM từ ngày 24/09/2018

Bản tin, Tháng 10/2018 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 10/2018 - Tiếng Việt (PDF)


Back to top