may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 4/2015

Cập nhật về Pháp luật Thuế

  • Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  • Hướng dẫn xác định trị giá hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
  • Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với Iran

 

Cập nhật về Pháp luật Kinh doanh và Đầu tư

  • Hàng hoá nhập khẩu có nguồn gốc thực vật được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm

 

Cập nhật về Pháp luật Lao động

  • Hướng dẫn trả lương ngày nghỉ hàng năm
  • Hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

 

Bản tin, Tháng 4/2015 - Tiếng Việt (PDF)

Bản tin, Tháng 4/2015 - Tiếng Anh (PDF)


Back to top