may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 9/2015

Cập nhật về Thuế

  • Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
  • Ban hành quy trình kiểm tra hóa đơn
  • Ban hành quy trình kiểm tra thuế
  • Định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế

 

Cập nhật về Pháp luật Kinh doanh

  • Triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư

 

Cập nhật về Lao động

  • Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
  • Nội dung sửa đổi, bổ sung về Thuế Thu nhập Cá nhân

 

 

Bản tin, Tháng 9/2015 - Tiếng Anh (PDF)

Bản tin, Tháng 9/2015 - Tiếng Việt (PDF)


Back to top