may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 10/2015

Cập nhật về Pháp luật Thuế

  • Công văn 3943/TCT-TNCN của Tổng Cục Thuế hướng dẫn xác định tiền nhà chịu thuế
  • Công văn 4005/TCT-CS của TCT hướng dẫn về các khoản phúc lợi cho nhân viên
  • Công văn 4037/TCT-CS của TCT về ưu đãi thuế

 

Cập nhật về Pháp luật Kinh doanh

  • Nghị định mới về đăng ký Doanh nghiệp
  • Quy định mới về vốn đầu tư ra nước ngoài
  • Quy định mới thi hành Luật Kinh doanh Bất Động Sản

 

Bản tin, Tháng 10/2015 - Tiếng Anh (PDF)

Bản tin, Tháng 10/2015 - Tiếng Việt (PDF)


Back to top