may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 1/2020

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

  • Hướng dẫn xử lý chuyển tiếp từ hóa đơn đặt in, tự in, hóa đơn mua của Cơ quan thuế sang hóa đơn điện tử;
  • Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (“GDLK”);
  • Kê khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại sau khi được Cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế;
  • Kế toán không còn phải gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề;
  • Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2020.


Bản tin, Tháng 1/2020 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 1/2020 - Tiếng Việt (PDF)


Back to top