may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 3/2020

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

  • Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) năm 2019;
  • Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) và cấp mã số thuế người phụ thuộc (“MST NPT”) năm 2019;
  • Các biện pháp giảm thiểu tác động của COVID-19 từ các cơ quan chức năng.


Bản tin, Tháng 3/2020 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 3/2020 - Tiếng Việt (PDF)

 


Back to top