may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 5/2020

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

  • Hướng dẫn hóa đơn điện tử
  • Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư
  • Thuế TNCN đối với tiền lương do làm việc ngày nghỉ phép
  • Hướng dẫn áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới
  • Xử lý vướng mắc sau hoàn thuế đối với doanh nghiệp
  • Chính sách thuế TNDN liên quan đến các dịch vụ hỗ trợ từ bên liên kết
  • Thuế GTGT đầu vào hàng xuất khẩu


Bản tin, Tháng 5/2020 - Tiếng Anh (PDF)
Bản tin, Tháng 5/2020 - Tiếng Việt (PDF)

 


Back to top