may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 9/2020

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ VÀ ĐẦU TƯ

  • Hướng dẫn về kỳ tính thuế được áp dụng giảm 30% thuế Thu nhập doanh nghiệp
  • Gia hạn nộp thuế Thu nhập cá nhân do ảnh hưởng dịch Covid-19 áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh
  • Hướng dẫn ân hạn nộp số thuế nhà thầu triển khai thực hiện Nghị đinh số 41/2020/NĐ-CP
  • Thuế Giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư trong giai đoạn xây dựng cơ bản kê khai bởi chi nhánh
  • Hướng dẫn chính sách thuế đối với lợi tức từ quỹ đầu tư
  • Doanh nghiệp phát sinh tiền chậm nộp thuế do không nắm rõ chính sách thuế không thuộc trường hợp xem xét không tính tiền chậm nộp và miễn tiền chậm nộp
  • Hóa đơn điện tử sẽ không hợp lệ nếu đính kèm bảng kê
  • Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài


Bản tin, Tháng 9/2020 - Tiếng Anh (PDF)

Bản tin, Tháng 9/2020 - Tiếng Việt (PDF)


Back to top