may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bản tin, Tháng 3/2021

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

  • Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) năm 2020
  • Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) năm 2020
  • Miễn thuế, giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ
  • Chính sách thuế cho khuôn mẫu của DNCX cho DN nội địa thuê mượn
  • Xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK đưa đi thuê gia công
  • Hướng dẫn kê khai thuế TNCN đối với đối tượng là tổ chức chi trả thu nhập không thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT

Bản tin, Tháng 3/2021 - Tiếng Anh (PDF)

Bản tin, Tháng 3/2021 - Tiếng Việt (PDF)


Back to top